Exames Segundo Cuadrimestre 2021

Normas, aulas e horarios de acceso

Normas mais importantes:

 1. O profesorado da materia asignará a cada estudante un aula para a realización do exame.
 2. O estudante só poderá acceder ao centro na franxa horaria que lle corresponda.
 3. O estudante non poderá permanecer nos corredores, entrará directamente na aula.
 4. O estudante deixará o seu DNI na mesa contigua, con sus pertenenzas, e se identificará escaneando o código QR da súa mesa.
 5. Ao finalizar o exame o estudante abandonará inmediatamente o centro.

Están excluidas das restricións a estancia na Cafetería e Biblioteca, respectando os aforos.

Documento completo coas normas de realización de exames presenciais

Accesos:

 • Aulas 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, Exames e 3.4  ----->  porta da planta 0 e escaleiras contiguas.
 • Aulas 3.0, 3.1, 3.2 e 3.3 ------> porta da planta 1 e escaleiras da zona de despachos

 

Horarios:

 • Aulas 2.5, 2.6, Exames, 3.1 e 3.2: 09.10h-09.20h, 15.10h-15.20h e 18.10h-18.20h
 • Aulas 2.7, 2.11, 3.0, 3.3 e 3.4: 09.20h-09.30h, 15.20h-15.30h e 18.20h-18.30h

 

Para evitar accesos incontrolados, a porta da planta 0 estará pechada todo o día, excepto no tempo previsto para as entradas.

A porta da planta 1 estará controlada por persoal de conserxería.

Aulas:

 • Asignación de aulas (editado 24/5/2021)
 • Os exames online disporán de aulas reservadas para estudantes con problemas de conectividade