Exames da Segunda Oportunidade 2021

As condicións nas que se farán os exames da segunda oportunidade serán similares ás dos exames do primeiro e segundo cuatrimestre. 

A continuación, pasamos a enumerar as normas mais importantes:

  • O profesorado da materia asignará a cada estudante un aula para a realización do exame.
  • O estudante só poderá acceder ao centro na franxa horaria que lle corresponda.
  • O estudante non poderá permanecer nos corredores, entrará directamente na aula.
  • O estudante deixará o seu DNI na mesa contigua, con sus pertenenzas, e se identificará escaneando o código QR da súa mesa.
  • Ao finalizar o exame o estudante abandonará inmediatamente o centro.

Están excluidas das restricións a estancia na Cafetería e Biblioteca, respectando os aforos.

Documento completo coas normas de realización de exames presenciais

Accesos:

Aulas 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, Exames e 3.4  ----->  porta da planta 0 e escaleiras contiguas.

Aulas 3.0, 3.1, 3.2 e 3.3 ------> porta da planta 1 e escaleiras da zona de despachos

Horarios:

Aulas 2.5, 2.6, Exames, 3.1 e 3.2: 09.10h-09.20h, 15.10h-15.20h e 18.10h-18.20h

Aulas 2.7, 2.11, 3.0, 3.3 e 3.4: 09.20h-09.30h, 15.20h-15.30h e 18.20h-18.30h

O profesorado da asignatura deberá informar ao alumnado da vía e os horarios de acceso correspondentes. O profesorado deberá estar dispoñible para recibir aos alumnos directamente nas aulas á hora da primeira quedan de entrada, co obxectivo de evitar aglomeracións do alumnado nos pasadizos da facultade. 

Para evitar accesos incontrolados, a porta da planta 0 estará pechada todo o día, excepto no tempo previsto para as entradas.

A porta da planta 1 estará controlada por persoal de conserxería.

Aulas:

Asignación de aulas 

Os exames online disporán de aulas reservadas para estudantes con problemas de conectividade