Facultad de Informática de A Coruña
Facultad de Informática de A Coruña

Plano de Acción Titorial (PAT)

You are here

(INGLES)

O plan de acción titorial (PAT) asigna titores ao estudantado da FIC, para que supervise a súa correcta adaptación ao centro e o adecuado aproveitamento das súas aprendizaxes.

Os obxectivos do PAT son:

 • Axudar á adaptación e integración do alumnado de nova incorporación.
 • Fomentar o uso dos recursos e servizos dispoñibles tanto no centro como na universidade para mellorar a vida universitaria dos alumnos.
 • Tratar de potenciar o rendemento académico e a adquisición de competencias transversais do alumnado do centro.
 • Orientar ó alumnado no plano profesional de cara á súa incorporación ó mercado laboral.
 • Fomentar a participación do alumnado no PAT, e máis en xeral, na vida do centro e na representación de estudantes.

Durante as sesións de orientación entre os titores e o alumnado, tanto individuais como grupais, trátanse puntos como os seguintes:

 • A función do PAT no centro e a adaptación ás necesidades do alumnado.
 • Coñecemento que ten o alumnado sobre o centro: calendario académico, horarios, exames, equipo decanal e as súas funcións, espazos, servizos e recursos do centro.
 • Particularidades do plano de estudos (especialidades, optatividade, prácticas en empresas, traballos fin de grao/mestrado).
 • Asociacións estudantís e de representación de estudantes.
 • Servizos, programas, asociacións útiles na súa vida académica tanto do centro como da UDC: secretaría, biblioteca, LERD, SAPE, OSL/GPUL, Erasmus, CAU, CeCaFi, extensión universitaria (deporte, cultura), ADI, etc.
 • Docencia en inglés e mobilidade (de fin de estudos e prácticas).
 • Adquisición de competencias transversais (habilidades de comunicación, emprendemento, etc).
 • Organización do tempo de estudo.
 • Información de diferentes tipos de matrícula (tempo parcial), recoñecementos, paso dende titulacións a extinguir a titulacións novas.
 • Orientación laboral, detectar cal é o coñecemento da súa profesión  Información sobre formación de posgrao (mestrados no centro e outros). 

A filosofía xeral do PAT está reflexada na web do PAT da UDC e nos seguintes documentos descríbese a implementación do PAT na FIC nos diferentes cursos:

Estructura do PAT do centro e contactos: 

Implementación do PAT no Grao en Enxeñaría Informática:

Na titulación de Grao en Enxeñaría Informática existe unha asignación individual alumno-titor que se fai cando o alumno ingresa por primeira vez no grao e se mantén, mentres sexa posible, ata que o alumno remate a carreira. Desta maneira, o estudante pode acudir ao seu titor individual sempre que o necesite.

Ademais dos titores individuais, cada grupo de teoría do grao ten asignado un titor grupal que terá, como mínimo, tres reunións grupais anualmente co seu grupo: unha a principios do curso, outra a principios do segundo cuadrimestre, e outra a finais do curso académico. Na primeira reunión presentará o PAT entre o alumnado que non o coñece, explicará a súa labor como titor, e poderá ter un primeiro contacto cos estudantes, orientándoos nos procesos que transcorren durante os primeiros meses de curso e detectando calquera necesidade ou problema que xurdira ate o momento. Na segunda titoría grupal pode analizar o transcurso do primeiro cuadrimestre e detectar novas necesidades ou problemas, e finalmente na última titoría grupal ao final do curso académico poderase analizar o transcurso do curso completamente. Ante calquera problema máis específico dun alumno, este poderá ser remitido ó seu titor individual.

Existe tamén a figura de estudante mentor. Deste xeito, estudantes dos últimos cursos do grao (3º e 4º), que se presentan de forma voluntaria para participar no programa, orientarán aos alumnos do primeiro curso. Cada un dos grupos de teoría de primeiro terá asignado dous estudantes mentores que realizarán unha serie de reunións grupais cos alumnos (ao redor de tres reunións cada cuadrimestre) para poder orientar dende a súa posición aos alumnos de primeiro e complementar a función dos profesores titores.

Titores do PAT grupal curso 2015/16:

A continuación móstrase o listado de titores por curso e grupo: 

  Grupo Nome titor
1º curso 1 María González Taboada
2 Paula Castro Castro
3 Ramón Miñones Crespo
4 María José Souto Salorio
5 Luis Hervella Nieto
6 José A. García Naya
2º curso   1 José R. Paramá Gabía
2 José Losada Pérez
3 Elena Hernández Pereira
4 Mariano Cabrero Canosa
3º curso (común) 1 1Susana Ladra González
2 Jorge Novo Buján
3 Adriana Dapena Janeiro
3º curso (espec.)   IS Laura M. Castro Souto
IC Julio Brégains Rodríguez
COM Beatriz Pérez Sánchez
SI Javier Parapar López
TI David Vilares Calvo
4º curso (espec.) IS Alberto Valderruten Vidal
IC José M. Andión Fernández
COM Emilio J. Padrón González
SI Miguel Rodríguez Luaces
TI Xose Rodríguez Piñeiro

Alumnos mentores curso 2015/2016

A continuación móstrase o listado de alumnos mentores de cada grupo de 1º curso:

  Grupo       Nome alumnos mentores
1º curso   1 Martín Gómez González, Cristina Calvo Rodríguez
2 Breixo Camiña Fernández, Francisco Javier Rúa Barreiro
3 Xoán Mallón Moure, Christian Iglesias García
4 Xoán Mallón Moure, Christian Iglesias García
5 Breixo Camiña Fernández, Francisco Javier Rúa Barreiro
6 (inglés)   Martín Gómez González, Marcos Horro Varela

Información de interese para estudantes

A Coruña Faculty of Computer Science

Campus de Elviña s/n C.P. 15071 A Coruña
981 16 70 00
981 16 71 60

Universidade da Coruña

Facultade de Informática A Coruña